CRAFT BEER : CHỌN TRIPLE HAY KING IPA ??

𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐂𝐎𝐍 𝐓𝐈𝐌 𝐇𝐀𝐘 𝐋𝐀̀ 𝐍𝐆𝐇𝐄 𝐋𝐘́ 𝐓𝐑𝐈́? 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐓𝐑𝐈𝐏𝐋𝐄 𝐇𝐀𝐘 𝐋𝐀̀ 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐈𝐏𝐀? Chắc hẳn các “mọt bia” của...